Dobrze mieć swojego prawnika…

Bardzo często w sądownictwie spotykamy się z osobą adwokata. Kim jest ta osoba oraz jakie są jej zadania? Otóż adwokat jest to osoba, która zajmuje się udzielaniem prawnych porad, jak również sporządzaniu wszelkich opinii prawnych lub też opracowywaniu aktów prawnych a dokładniej ich projektów. Do pracy adwokatów należą również wystąpienia przed sądem oraz różnymi urzędami. Innym określeniem, aczkolwiek potocznym jaki stosuje się w kontekście adwokatów jest miano obrońcy sądowego. Aby pozostać adwokatem uczeń musi ukończyć studnia prawnicze a następnie odbyć aplikację adwokacką, która jest niczym innym jak praktyką zawodowa w adwokaturze, a następnie zdać egzamin adwokacki.
Jedynym wyjątkiem od tego jest moment, gdy osoba posiada tytuł naukowy profesora bądź także stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny prawa, taki wypadek pozwala na zwolnienie go z konieczności odbycia tej aplikacji a także podchodzenia do egzaminu. Adwokat Lublin jest sobą, której zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej w wymienionych powyżej zakresach. W Polsce można przykładowo wyróżnić ponad 7 tys. osób, które mogą tytułować się mianem adwokata. Pewnego rodzaju zawodem pokrewnym do zawodu adwokata jest zawód radcy prawnego. Różnicą pomiędzy obydwoma zawodami jest jednak możliwość na świadczenie pomoc prawnej, w kontekście pracy oraz pełnienia funkcji obrońcy w czasie procesu karnego. Radcowie czego nie wolno adwokatom, mogą pozostać w stosunku prawnym, nie mogą za to być obrońcami w żadnej ze spraw karnych. Różnica ta jest bardzo zasadnicza i ważna w definiowaniu obu tych zawodów.

mateusz Autor